Waldorfpedagogik i korthet
 
Förebild och efterhärmning
Det finns två magiska ord som anger hur barnet kommer i förhållande till sin omgivning. Dessa är förebild och efterhärming. 
För ingen annan levnadsålder gäller detta som för förskolebarnet. Allt som försiggår i den fysiska omgivningen härmas av barnet. Dit hör allt som utspelar sig i barnets omgivning, allt som de kan varsebli med sinna sinnen, allt som från det fysiska rummet kan verka på barnet.

Då förskolebarnet lever starkt i efterhärmning är det av yttersta vikt att pedagogen genom sina gester och sätt att uttrycka sig, hela tiden arbetar med att vara en god förebild.
Under dagen får barnen uppleva pedagogernas praktiska och konkreta göromål såsom bland mycket annat matlagning och trädgårdsarbete. I dessa kan barnen delta eller ta med sig som inspiration i egna lekar.

 
Rytmen
Varje dag, liksom veckan och året på lekskolan, har sitt rytmiskt återkommande innehåll. Detta ger trygghet åt barnet som då kan hänge sig åt det som händer i stunden.
Rytmen ger också barnet grunden till tidsuppfattning.
 
Leken
Leken är barnets rätt att vara barn och därför har den fria leken fått den största platsen på Waldorflekskolor. Genom leken förbereder sig barnet för livet. Där kan man öva sig i socialt samspel, kreativitet och fantasi.

"Lek är inte bara lek. Lek är barnets sätt att lära sig klara livet och förstå världen"

                                                                                                              ur Lekens värld av Proffessor Birgitta Knutsdotter Olofsson
 

 
Leksakerna vi har är enkla och tillverkade i naturmaterial för att uppmuntra barnets egen fantasi, initiativ och viljeansträngning.
För att barnet inte ska väckas intellektuellt för tidigt och därmed få svårt att glömma sig och hänge sig i leken, stävar vi efter att ge barnen verkliga upplevelser från det dagliga livet.
 
Sinnenas betydelse
Förskolebarnet upplever världen genom sina sinnen, därför ger vi barnet en lugn miljö med naturmaterial, rofyllda färger, doft och smak av god och närande mat, ett tänt ljus vid sagan. Att utomhus få uppleva naturelementen med hela sig. Rulla sig i löven fröken har krattat ihop, gräva i jorden och titta efter maskar, att äta sitt mellanmål vid elden.
 
Sammanfattningsvis
Målet med pedagogens arbete är att ledsaga barnet i dess utveckling fram till skolmognaden och framför allt att hjälpa barnet att frigöra sin egen vilja och kreativitet och därmed väcka nyfikenheten och lusten till att lära hos barnet.
Genom en medveten gestaltad omgivning som ger underlag för barnets förmåga att härma, för lek, fantasi och kreativitet, läggs grunden till barnets framtida utveckling mot frihet.

"Leken, liksom kulturen, är nödvändig, oberoende av vilka effekter den har på vår hälsa. Den är en del av vad det innebär att vara en levande människa"
                              
                                                        ur Leka för livet av Lars H Gustavsson, barnläkare och författare