Waldorfpedagogiska  
   grundtankar i förskoleåldern
 
Rytmen
Varje dag, liksom veckan och året på lekskolan, har sitt rytmiskt återkommande innehåll med en balans mellan aktivitet och vila. Upprepningen av vardagliga händelser ger trygghet åt barnen som då kan hänge sig åt det som händer i stunden.

Form
När det finns en tydlig form, i de dagliga livet på lekskolan, kan barnen uppleva trygghet och frihet.


Förebild och efterhärmning
Barnen lär genom att iakta sin omgivning. Då förskolebarnet lever starkt i efterhärmning strävar vi pedagoger efter att vara goda förebilder. Pedagogernas gester och uttryckssätt speglas i barnen. 

Leken
Genom leken förbereder sig barnen för livet, de övar sig i socialt samspel, kreativitet, fantasi, inlevelseförmåga, problemlösning och bearbetar intryck. Genom leken får barnen även ett förhållande till rumsuppfattningen och övar sig motorisk

Viljan
Vi strävar efter att barnet i förskoleåldern ska utveckla sin vilja, alltså förmågan till handlingskraft och uthållighet.

Sinnena
Vi strävar efter att ge barnen rika och varierade sinnesupplevelser. Vi månar om att barnens omgivningen på lekskolan skall vara sinnligt stimulerande.

Världen är god
Vi lägger vikt vid att förmedla en hoppfull världsbild. Vi vill att barnen ska uppleva glädje och trygghet.