Öppettider
 

Vi lyder, som alla andra förskolor, under Nacka kommuns regler vad gäller öppettider som ungefärligt lyder:
"Utifrån de timmar förälder arbetar eller studerar, är förskolor i Nacka skyldiga att erbjuda omsorg alla vardagar och dag före röd dag mellan 6.30 - 18.00, samt tillfälligt stängda dagar och under sommarstängning."

Tiderna för varje enskilt barn hos oss på Stjärngull kommuniceras i god tid före start med vår lekskolas förskolechef och pedagog Camilla Kanerva. Vidare har vi en kontinuerlig kommunikation under den tid ditt barn går hos oss.

 

Synpunkter och klagomål


Vårt mål är att erbjuda god kvalitet på vår verksamhet. Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra! Vi strävar alltid efter att utvecklas.

 

Likabehandlingsplan

 
Sedan 2006 finns en lag mot diskriminering. I den förbjuds diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagen säger också att förskolor ska upprätta en likabehandlingsplan som konturnerligt följs upp. Detta är bakgrunden till denna likabehandlingsplan.
Diskrimineringslagen är i god harmoni med hur Waldorflekskolor har bedrivit sin verksamhet sedan starten 1919. Frihet, jämlikhet och solidaritet har varit grundpelare från begynnelsen.
 
Mål
- Diskriminering, kränkande bemötande, hot eller våld ska inte förekomma på Waldorflekskolan   Stjärngull.
- Vår verksamhet ska kännetecknas av att vuxna bemöter varandra och barnen med omtanke och respekt. Barnen lever i efterhärmning och de vuxna är deras förebilder.
- Alla barn oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning ska behandlas med samma värde och samma rättigheter.
- Barnen ska bemötas med respekt från vuxna och andra barn.
- Alla barn ska bli sedda varje dag och få ett individuellt utrymme. Rutiner och metoder finns för att främja målen
- Vi pedagoger arbetar medvetet med att bemöta varandra med respekt och skärskåda våra attityder och handlingar, då barnen lever i efterhärmning.
- Barnen tas i hand varje morgon av sin fröken och fröken säger även hejdå på eftermiddagen genom att ta barnet i hand. Här ges utrymme till att se alla barn.
- Kollegiet planerar olika aktiviteter för att främja trivsel, trygghet och samhörighet. Exempel på detta är fester och arbetsdagar i trädgården där pedagoger, barn och föräldrar deltar, föräldramöten och föräldraseminarier.
- Vi arbetar för att medvetandegöra att alla oavsett bakgrund är bärare av kultur.  
- Pedagogerna är alltid nära barngruppen för att minska riskerna för kränkningar mellan barnen.
- Vi använder oss av sagor och sånger som främjar barnets öppenhet för olikheter. Där kan vi också arbeta med genusperspektivet och införliva andra kulturer.
 
Vid trakasserier
Om trakasserier uppstått kommuniceras detta i kollegiet.
En åtgärdsplan fylls i på våra förtryckta åtgärdsblanketter och följs upp på angivet datum.
Förskolechefen har ytterst ansvar för genomförande, uppföljning och utvärdering. Ansvarig pedagog kommunicerar till förälder när den hämtar sitt barn om någon avvikande engångshändelse skett under dagen.
 
Utvärdering
Utvärdering sker en gång per termin på våra förtryckta utvärderingsblanketter.

 

Hantering av personuppgifter
 

Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft, Dataskyddsförordningen, som i korthet går ut på att ytterligare skydda varje EU-medborgares integritet och rättigheter vid behandling av personuppgifter.
Som förskola behöver vi behandla en hel del personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi gör detta på ett korrekt sätt. Nedan kan du läsa om vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem samt vilka lagliga grunder vi har för att hantera dem.

GDPR-information