Likabehandlingsplan för lekskolan Stjärngull

 

Sedan 2006 finns en lag mot diskriminering. I den förbjuds diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagen säger också att förskolor ska upprätta en likabehandlingsplan som konturnerligt följs upp. Detta är bakgrunden till denna likabehandlingsplan.

Diskrimineringslagen är i god harmoni med hur Waldorflekskolor har bedrivit sin verksamhet sedan starten 1919. Frihet, jämlikhet och solidaritet har varit grundpelare från begynnelsen.

 

Mål

- Diskriminering, kränkande bemötande, hot eller våld ska inte förekomma på Waldorflekskolan   Stjärngull.

- Vår verksamhet ska kännetecknas av att vuxna bemöter varandra och barnen med omtanke och respekt. Barnen lever i efterhärmning och de vuxna är deras förebilder.

- Alla barn oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning ska behandlas med samma värde och samma rättigheter.

- Barnen ska bemötas med respekt från vuxna och andra barn.

- Alla barn ska bli sedda varje dag och få ett individuellt utrymme. Rutiner och metoder finns för att främja målen

- Vi pedagoger arbetar medvetet med att bemöta varandra med respekt och skärskåda våra attityder och handlingar, då barnen lever i efterhärmning.

- Barnen tas i hand varje morgon av sin fröken och fröken säger även hejdå på eftermiddagen genom att ta barnet i hand. Här ges utrymme till att se alla barn.

- Kollegiet planerar olika aktiviteter för att främja trivsel, trygghet och samhörighet. Exempel på detta är fester och arbetsdagar i trädgården där pedagoger, barn och föräldrar deltar, föräldramöten och föräldraseminarier.

- Vi arbetar för att medvetandegöra att alla oavsett bakgrund är bärare av kultur.  
- Pedagogerna är alltid nära barngruppen för att minska riskerna för kränkningar mellan barnen.

- Vi använder oss av sagor och sånger som främjar barnets öppenhet för olikheter. Där kan vi också arbeta med genusperspektivet och införliva andra kulturer.

 

Vid trakasserier

Om trakasserier uppstått kommuniceras detta i kollegiet.

En åtgärdsplan fylls i på våra förtryckta åtgärdsblanketter och följs upp på angivet datum.

Förskolechefen har ytterst ansvar för genomförande, uppföljning och utvärdering. Ansvarig pedagog kommunicerar till förälder när den hämtar sitt barn om någon avvikande engångshändelse skett under dagen.

 

Utvärdering

Utvärdering sker en gång per termin på våra förtryckta utvärderingsblanketter.